Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-02-16

 Fråga om handlingar i en databas ska anses förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning (Mål nr 7439-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2613-17).

Share Öppna i ny flik

16-åring dömd för mord

2018-02-16

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 16-åring för att med kniv uppsåtligen ha dödat en 17-åring på ett gym i Ängelholm. Gärningen rubriceras som mord och 16-åringen döms till sluten ungdomsvård. Han ska också utvisas från Sverige.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättidsprövning

2018-02-16

 En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent har inte ansetts innefatta ett ställningstagande att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skyddsjakt efter älg

2018-02-16

 Fråga om ett beslut om skyddsjakt efter älg som fattats av Naturvårdsverket efter överklagande av länsstyrelsens beslut kan överklagas till domstol, trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen (1987:905) inte får överklagas (Mål nr 1048-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5288-16).

Share Öppna i ny flik

Dom: Nacka kommuns skolplaceringsmodell strider mot lag

2018-02-15

 Kammarrätten i Stockholm anser i två mål om skolplacering i Nacka kommun att den av kommunen tillämpade skolplaceringsmodellen bl.a. öppnar för taktiska skolval. Eftersom modellen kan leda till att skolplaceringar sker i strid med skollagen upphäver kammarrätten de i målen aktuella besluten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-02-15

 Rättsprövning avseende statlig tillsyn över ett kommunalt beslut om bygglov.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-02-15

 Regeringen har 2018-02-15

Share Öppna i ny flik

Mord

2018-02-15

 Halmstads tingsrätt dömer två män för mord m.m. till fängelse 17 år respektive 8,5 år

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

2018-02-15

 Prövningstillstånd meddelat såvitt avser frågan om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget. (Mål nr 3936--3939-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4462--4464-16 och 5559-16).

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-02-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om vid vilken tidpunkt livränteunderlag ska fastställas.