Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-02-16

Fråga om handlingar i en databas ska anses förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning (Mål nr 7439-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2613-17).