Dom: Nacka kommuns skolplaceringsmodell strider mot lag

2018-02-15

Nacka kommun tillämpade inför skolvalet 2017 ett skolplaceringssystem som utgick från vårdnadshavarnas önskemål om skola. I de fall det inte fanns plats för alla sökande till viss skola gjordes en prioritering utifrån en särskild modell.  

Kammarrätten konstaterar att modellen innebär att när antalet sökande till viss skola har varit större än antalet platser, har platserna fördelats på ett sådant sätt att vårdnadshavarnas rangordnade önskemål haft avgörande betydelse för vilka som fått plats vid skolan. Kammarrätten anser att detta strider mot uttryckliga uttalanden i förarbetena till skollagen.

 

Kammarrätten anser vidare att modellen öppnar för taktiska val, bl.a. då andrahandsval långt från elevens folkbokföringsadress kan ge en stor relativ förlängning, vilket i praktiken kan ge förtur till den skola som valts i första hand.

 

 

Enligt kammarrättens mening kan den placeringsmodell som kommunen tillämpar leda till att vårdnadshavares önskemål om skolplacering frångås på ett sätt som strider mot 10 kap. 30 § första stycket skollagen. Kammarrätten upphäver därför de i målen aktuella besluten.