Dom i mål om rättidsprövning

2018-02-16

Enligt förvaltningslagen gäller att en enskild som vill överklaga ett beslut av en myndighet ska göra det skriftligen inom tre veckor från det att han eller hon tog del av beslutet. Om överklagandet har kommit in till myndigheten efter denna tid ska det avvisas utom i de fall myndigheten har lämnat felaktig överklagandehänvisning eller om överklagandet i rätt tid har kommit in till den myndighet som ska överpröva beslutet.

I målet hade en kommun överlämnat handlingar i ett ärende till förvaltningsrätt och samtidigt angett att överklagandet hade kommit in för sent.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalar att en myndighet i allmänhet inte behöver meddela ett särskilt beslut när den finner att ett överklagande har kommit in i rätt tid. Åtgärden att överlämna handlingarna till överinstansen får regelmässigt anses innefatta ett sådant ställningstagande. När en myndighet dock i stället bedömer att ett överklagande har skett för sent och något undantag enligt lagen inte är tillämpligt ska myndigheten avvisa överklagandet. Överlämnar myndigheten ändå handlingarna kan det inte anses innefatta ett ställningstagande av innebörden att överklagandet har kommit in i rätt tid.

 

Bifogade filer: Mål nr 2091-17 Senast ändrad: 2018-02-16