Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om registrering av stiftelse

2018-06-25

 Vid förfarandet med att registrera stiftelser i stiftelseregistret bör registreringsmyndigheten utgå från att det som anmälts för registrering är en stiftelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning enligt skollagen

2018-06-21

 Fråga om varning kan meddelas en legitimerad lärare när denne i utövningen av sin tjänst som rektor har ansetts agera olämpligt mot en elev. (Mål nr 2238-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3331-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-06-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om det finns särskilda skäl att använda en högre inkomst som livränteunderlag än den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt då livränta första gången kan lämnas.

Share Öppna i ny flik

Tobak som ett bolag har importerat ska anses vara röktobak

2018-06-21

 Den tobak som ett bolag har importerat ska både när det gäller tobaksskatt och tull anses vara röktobak och är därför både skatte- och tullpliktig. Det konstaterar kammarrätten och upphäver förvaltningsrättens dom där förvaltningsrätten ansåg att varken tobaksskatt eller tull skulle påföras.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-06-21

 Rättsprövning i fråga om vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-06-20

 Regeringen har den 20 juni 2018

Share Öppna i ny flik

Dom i migrationsmål

2018-06-20

 Frågan om det finns ett internt flyktalternativ aktualiseras först om en asylsökande anses ha skyddsskäl mot någon del av hemlandet. Den asylsökande kan därför inte hänvisas till internflykt utan att det först har skett en individuell prövning av de åberopade skyddsskälen.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet gällande mord på Ulvön

2018-06-20

 Uddevalla tingsrätt har i dag dömt en 30-årig man för mord, omfattande brott mot griftefriden, samt mordbrand till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Förlikning stadfäst av hovrätten i HQ-målet

2018-06-19

 Frågan i Svea hovrätt har gällt om en förlikning i det s.k. HQ-tvistemålet ska stadfästas (bekräftas i en dom) eller om rättegången ska få fortsätta i hovrätten. Hovrätten har i dag stadfäst förlikningen. Det innebär att rättegången är avslutad i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt

2018-06-19

 Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.