Dom i mål om mervärdesskatt

2018-06-19

Tjänster som ett bolags huvudkontor tillhandahåller en filial omfattas inte av mervärdesskattesystemet eftersom filialen inte är självständig i förhållande till bolaget. I en ansökan om förhandsbesked ville ett bolag få veta om det blir skattskyldigt för tjänster som en filial i Danmark tillhandahåller huvudkontoret i Sverige när filialen ingår i en dansk mervärdesskattegrupp.

Genom EU-domstolens dom i Skandia America, C-7/13, är det klarlagt att om en filial till ett utländskt bolag ingår i en svensk mervärdesskattegrupp anses tillhandahållandet ha skett till gruppen och inte filialen. Gruppen kan då som förvärvare av tjänsterna bli skattskyldig. Skälet är att de som ingår i en mervärdesskattegrupp betraktas som en enda person i mervärdesskattehänseende och att filialen genom sitt inträde i gruppen anses ha skilts från bolaget. Högsta förvaltningsdomstolen drar slutsatsen att detta gäller även när ett bolags huvudkontor i Sverige förvärvar tjänster från en filial i ett annat EU-land som ingår i en mervärdesskattegrupp i det landet. De tjänster som filialen i Danmark utför åt huvudkontoret i Sverige ska därför anses ha tillhandahållits av den danska mervärdesskattegruppen. Bolaget kan därmed bli skattskyldig som förvärvare av tjänsterna.

Bifogade filer: Mål nr 1003-18 Senast ändrad: 2018-06-19