Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-06-21

En person som beviljas ersättning från arbetsskadeförsäkringen får sin ersättning beräknad utifrån ett s.k. livränteunderlag. Livränteunderlaget motsvarar som huvudregel den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt när livräntan för första gången ska lämnas. I socialförsäkringsbalken finns dock en undantagsbestämmelse som innebär att om livränta ska börja lämnas avsevärd tid efter det att den försäkrade skadades i sitt arbete får en högre inkomst än den sjukpenninggrundande inkomsten användas som livränteunderlag, om det finns särskilda skäl.

I målet har den försäkrade, under den tid som gått mellan den anmälda skadan och den tidpunkt då livränta för första gången skulle kunna lämnas,  fått sin sjukpenninggrundande inkomst fastställd till noll kr på grund av att hon inte följt bestämmelserna om skydd för sjukpenninggrundande inkomst.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att bestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst och arbetsskadelivränta har olika syften. Att i det här fallet använda den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt då livränta för första gången kan lämnas ger inte en rättvisande bild av den inkomstförlust som den anmälda skadan kan ha orsakat. Det finns därför särskilda skäl för att vid beräkningen av livränteunderlaget använda en högre inkomst än den sjukpenninggrundande inkomsten.

Bifogade filer: Mål nr 544-17 Senast ändrad: 2018-06-21