Dom i mål om inkomstskatt

2018-06-19

Handelsbolag och kommanditbolag är juridiska personer men inte skattesubjekt. Ett kommanditbolags resultat beskattas hos dem som är delägare i bolaget vid räkenskapsårets utgång. Detta gäller som regel också om andelar avyttras under räkenskapsåret.

Ett aktiebolag ägde 99,9 procent av andelarna i ett kommanditbolag. Innan kommanditbolagets första räkenskapsår var till ända avyttrade aktiebolaget andelarna i kommanditbolaget. Före avyttringen hade aktiebolaget tillgodogjort sig medel ur kommanditbolaget med ett belopp som motsvarade kommanditbolagets resultat för räkenskapsåret samt överfört verksamheten till ett av aktiebolaget nystartat kommanditbolag. Kort efter avyttringen avregistrerades kommanditbolaget.

Av överlåtelseavtalet framgick att säljare och köpare kommit överens om att resultatet i kommanditbolaget skulle tillfalla köparen. Köparen redovisade resultatet i sin deklaration. Detta överskott kunde emellertid kvittas mot underskott och föranledde därför inga beskattningskonsekvenser. Vidare gällde att den kapitalvinst som aktiebolaget redovisade i sin deklaration med anledning av avyttringen av andelarna var skattefri eftersom andelarna hade varit näringsbetingade hos aktiebolaget.

Frågan i målet gällde om köparen eller säljaren var skattskyldig för kommanditbolagets resultat.

Bifogade filer: Mål nr 421-17 Senast ändrad: 2018-06-19