Förlikning stadfäst av hovrätten i HQ-målet

2018-06-19

Tingsrätten meddelade den 14 december 2017 dom i flera omfattande tvistemål mellan å ena sidan HQ AB och å andra sidan 12 motparter – bestående av tidigare styrelseledamöter i HQ AB eller dess dotterbolag HQ Bank AB, revisor och revisionsfirma samt en större ägare i HQ AB (Motparterna). Tingsrätten avslog huvuddelen av HQ AB:s yrkanden på ca fyra miljarder kr. Tingsrätten biföll endast ett skadeståndsyrkande mot sju av Motparterna vilket innebar att de skulle betala skadestånd till HQ AB med 480 000 kr jämte ränta. Eftersom HQ AB huvudsakligen förlorade målen, beslutade tingsrätten att HQ AB skulle betala Motparternas rättegångskostnader om drygt 262 miljoner kr.

 

Såväl HQ AB som de sju skadeståndsskyldiga Motparterna överklagade tingsrättens dom till hovrätten. HQ AB försattes därefter i konkurs och en konkursförvaltare utsågs. HQ AB i konkurs trädde därefter i likvidation (Konkursgäldenären). En likvidator utsågs.

HQ AB:s konkursbo (Konkursboet) meddelade den 4 maj 2018 genom konkursförvaltaren att Konkursboet övertog HQ AB:s talan i målet i hovrätten. Samtidigt gav Konkursboet och Motparterna in ett förlikningsavtal och yrkade att hovrätten skulle undanröja de överklagade delarna av tingsrättens dom och stadfästa förlikningen. Förlikningen innebar bl.a. att tre av motparterna solidariskt skulle betala drygt 25 miljoner kr till Konkursboet samt att Motparterna eftergav sina krav på rättegångskostnader i tingsrätten.

 

Konkursgäldenären genom likvidatorn motsatte sig att hovrätten skulle stadfästa förlikningen och begärde att Konkursgäldenären själv skulle få utföra, och alltså fortsätta, tvisten i hovrätten.Hovrätten har i dag undanröjt tingsrättens domslut (i alla berörda delar) och stadfäst den mellan parterna träffade förlikningen i enlighet med Konkursboets och Motparternas yrkande. Samtidigt har hovrätten avslagit yrkandet från likvidatorn om att Konkursgäldenären själv ska få utföra tvisten i hovrätten. Målet i hovrätten är därmed avslutat. Senast ändrad: 2018-06-19