Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-06-19

En delägare som arbetar i sitt fåmansföretag i betydande omfattning beskattas för sina arbetsinkomster i inkomstslaget tjänst och som huvudregel för sina kapitalinkomster i såväl inkomstslaget tjänst som kapital. För att motverka att en sådan delägare omvandlar tjänsteinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster finns särskilda skattebestämmelser, i dagligt tal benämnda 3:12-regler. Om det finns delägare som i betydande omfattning äger del i företaget och även har rätt till utdelning, men som inte arbetar i detta (s.k. utomstående ägare), ska utdelning och kapitalvinst som regel inte till någon del beskattas i tjänst för någon av delägarna. För att denna regel, den s.k. utomståenderegeln, ska bli tillämplig krävs att de utomstående ägarna äger minst 30 procent av samtliga aktier i företaget.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om utomståenderegeln ändå är tillämplig när utomstående äger betydligt mindre än 30 procent av aktierna i ett fåmansföretag men som till följd av innehav av preferensaktier har fått mer än 30 procent av utdelningen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ett ägande som är mindre än tio procent av aktierna i bolaget inte är tillräckligt för att vara betydande. Vid sådant förhållande saknade det betydelse att utomstående hade uppburit mer än 30 procent av utdelade belopp. Utomståenderegeln var därför inte tillämplig. Två ledamöter lämnade ett särskilt yttrande.

Bifogade filer: Mål nr 6458-17 Senast ändrad: 2018-06-19