Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker en fiskal

2018-11-26

 med inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt.

Share Öppna i ny flik

Klartecken för Eskilstuna tingsrätts flytt till nya lokaler

2018-11-26

 Regeringen har nu gett klartecken för att de lokaler som Myntverket tidigare bedrev verksamhet i ska byggas om och anpassas för att inrymma Eskilstuna tingsrätt. Byggstarten är planerad till år 2020 och inflyttning tidigast 2021.

Share Öppna i ny flik

Klartecken för Eskilstuna tingsrätts flytt till nya lokaler

2018-11-26

 Regeringen har nu gett klartecken för att de lokaler som Myntverket tidigare bedrev verksamhet i ska byggas om och anpassas för att inrymma Eskilstuna tingsrätt. Byggstarten är planerad till år 2020 och inflyttning tidigast 2021.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten godtar inte 3:s och Telenors hantering av utgående mervärdesskatt om sammanlagt 1,7 miljarder

2018-11-23

 Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att telekommunikationsbolagen Hi3G Access AB:s (som bedriver verksamhet under varumärket ”3”) och Telenor Sverige AB:s utgående mervärdesskatt ska höjas med cirka 1,46 miljarder respektive 244 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m

2018-11-23

 Frågan i målet avser om det är förenligt med artikel 49 i EUF-fördraget att med stöd av undantaget från den s.k. tioprocentsregeln i 24 kap. 10 d § inkomstskattelagen (1999:1229) vägra avdrag för räntebetalningar på lån som har lämnats av ett företag som ingår i samma intressegemenskap som det låntagande bolaget. (Mål nr 4848-18 och 4850-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5437-17 och 5438-17).

Share Öppna i ny flik

Allt fler och större mål kräver ökade resurser till Sveriges Domstolar

2018-11-23

 Sveriges Domstolar yrkade i årets budgetunderlag på en ramökning med 350 miljoner kronor för åren 2019-2021 främst för att täcka upp för ökad måltillströmning. Den budgetproposition som övergångsregeringen presenterade förra veckan innehöll inga förstärkningar på anslaget för Sveriges Domstolar.

Share Öppna i ny flik

Förordnande av målsägandebiträde i hovrätten

2018-11-23

 Målsägandebiträdets uppdrag upphör när tiden för att överklaga tingsrättens dom har löpt. Hovrätten måste därför ta ställning till om biträdet ska förordnas även där. Frågan i Högsta domstolen gällde om det i ett mål avseende våldtäkt skulle förordnas ett målsägandebiträde i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar när fordon kan flyttas med stöd av den s.k. flyttningslagen.

2018-11-23

 Vid flyttning av fordon på grund av obetalda felparkeringsavgifter har uttrycket fordonets ägare ansetts syfta på fordonets verkliga ägare och inte den som är antecknad som ägare i vägtrafikregistret när fordonet flyttas.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt dömer två män för grov våldtäkt vid Centralbron

2018-11-23

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom mot två män, 19 och 17 år, som åtalats för bl.a. grov våldtäkt. Tingsrätten dömer de åtalade för en grov våldtäkt som ägde rum natten mot den 2 september 2018 till fängelse i två år och sex månader respektive sluten ungdomsvård i tio månader. De ska också betala 170 000 kr i skadestånd till målsäganden. En av männen utvisas. Däremot har tingsrätten in...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-11-23

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Partibidragsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att uppgifterna i den begärda handlingen omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.