Transportarbetarförbundets uteslutning förklaras ogiltig

2021-03-04

I målet har den uteslutne medlemmen fört talan om ogiltighet av uteslutningsbeslutet samt skadestånd. Tingsrätten har funnit att Transportarbetarförbundet inte visat att uteslutningsbeslutet haft stöd i förbundets stadgar. I samma dom har rätten ogillat den uteslutne medlemmens talan om skadestånd eftersom de omständigheter som åberopats inte ger rätt till ersättning för ideell skada.

– Målet har huvudsakligen behandlat frågan om Förbundets uteslutningsbeslut haft stöd i Förbundets stadgar och tingsrätten har, vid en objektiv tolkning av dessa stadgar, funnit att uteslutning inte haft stöd i nämnda stadgar, säger rådmannen Joakim Munter i en kommentar.