Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-04-14

 Regeringen har den 9 april 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Ökat antal ärenden rörande företagsrekonstruktion och konkurser vid tingsrätterna

2020-04-14

 Under vecka 13 uppnåddes det högsta antalet konkursärenden hos landets tingsrätter hittills i år. Totalt inkom 298 konkursärenden till tingsrätterna, motsvarande siffra för samma vecka i fjol var 244. Antalet är dock inte på anmärkningsvärt höga nivåer och minskade något under vecka 14. Det visar nya siffror från Domstolsverket.

Share Öppna i ny flik

Dom idag om dejtingligan i Strängnäs

2020-04-14

 Tingsrätten har idag meddelat dom i mål mot tio åtalade personer och med åtta målsäganden. Till helt övervägande del har målet handlat om att målsägandena stämt träff med vad de trott vara en tjej. De har istället blivit övermannade och rånade av flera män och i flertalet fall har de också förts bort ett par timmar medan rånet pågått. Flera av offren har misshandlats.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bidrag till fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem enligt skollagen

2020-04-09

 

Fråga om en kommun, vid beräkningen av bidraget i form av grundbelopp till huvudmannen för en fristående skolenhet, har rätt att bortse från de budgeterade kostnaderna för vissa kommunala verksamheter på den grunden att den fristående skolenheten har rätt att nyttja dessa verksamheter på samma villkor som de kommunala skolenheterna (Mål nr 3918-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1551-18).

Share Öppna i ny flik

Fullmakt gällde efter fullmaktsgivarens död

2020-04-09

 Med stöd av en fullmakt har fullmaktshavaren, efter fullmaktsgivarens död, instruerat en bank att betala fakturor med medel från den avlidnes bankkonto. Fullmaktshavaren har ansetts behörig att göra detta. Banken har därför inte blivit ersättningsskyldig mot dödsboet.

Share Öppna i ny flik

Upphandling av express- och regionbusstrafik i Östergötland ska rättas

2020-04-09

 

Östgötatrafiken genomför upphandling av express- och regionbusstrafik i form av två avtal. Efter att Transdev Sverige AB och Nobina Sverige AB ansökt om överprövning har Förvaltningsrätten i Linköping gjort bedömningen att antagen leverantör för båda anbudsområdena, Grimslövsbuss AB, inte uppfyller det krav på erfarenhet i form av referensuppdrag som ställts i upphandlingen. Då Östgötatrafiken har valt att tilldela de två busstrafikuppdragen till Grimslövsbuss AB trots ko...

Share Öppna i ny flik

Remissvar avseende promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

2020-04-08

  Remissvarpdf

Share Öppna i ny flik

Beslutet om återkallelse av Safirskolan AB:s godkännanden för skolverksamhet kvarstår

2020-04-08

 Skolinspektionens beslut om återkallelse av Safirskolan AB:s godkännanden som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Safirskolan i Göteborgs kommun kvarstår. Det beslutar förvaltningsrätten i en dom idag, där rätten avslår bolagets överklagande.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-04-08

 

Fråga om vilka krav som kan ställas på en biståndssökande i fråga om att stå till arbetsmarknadens förfogande vid en nyansökan (Mål nr 3850-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5967-18).

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen överlämnar en person till Rumänien för straffverkställighet

2020-04-08

 En domstol i Rumänien utfärdade en europeisk arresteringsorder avseende straffverkställighet. Eftersom en garanti hade lämnats i fråga om behandlingen i rumänskt fängelse av den berörde personen, har överlämnande beviljats trots de generellt dåliga fängelseförhållandena i Rumänien.