Beslutet om återkallelse av Safirskolan AB:s godkännanden för skolverksamhet kvarstår

2020-04-08

Förvaltningsrätten instämmer i Skolinspektionens bedömning att bolagets ägar- och ledningskrets inte har tillräcklig insikt i de föreskrifter som gäller för den skolverksamhet som bedrivits och i övrigt inte uppfyller kravet på lämplighet.

- Bristerna i ägar- och ledningskretsen är mycket allvarliga, särskilt vad gäller lämpligheten, och av sådan omfattning att Skolinspektionen har haft fog för att återkalla godkännandet av Safirskolan AB som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem. Enligt förvaltningsrätten kvarstår bristerna trots den ägarförändring som har skett efter Skolinspektionens beslut, säger rådmannen Eva Blom.