Upphandling av express- och regionbusstrafik i Östergötland ska rättas

2020-04-09

Östgötatrafiken genomför upphandling av express- och regionbusstrafik i form av två avtal. Efter att Transdev Sverige AB och Nobina Sverige AB ansökt om överprövning har Förvaltningsrätten i Linköping gjort bedömningen att antagen leverantör för båda anbudsområdena, Grimslövsbuss AB, inte uppfyller det krav på erfarenhet i form av referensuppdrag som ställts i upphandlingen. Då Östgötatrafiken har valt att tilldela de två busstrafikuppdragen till Grimslövsbuss AB trots konstaterad brist anser förvaltningsrätten att Östgötatrafiken överträtt aktuella upphandlingsregler och att Transdev Sverige AB och Nobina Sverige AB riskerat att drabbats negativt av detta. Förvaltningsrätten har därför bestämt att upphandlingarna ska rättas på så sätt att Östgötatrafiken ska göra en ny anbudsprövning där Grimslövsbuss AB inte ingår.