Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Verdict of acquittal in the Telia court case

2019-02-15

 Stockholm District Court has today given its verdict in the so called Telia court cases. The defendants are acquitted from all charges. The reasons for the verdict are mainly that it has not been proven that alleged bribes have been given to someone who belongs to the circle of persons who, according to applicable law, could be made liable for taking bribes, which is a prerequisite for criminal...

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i Teliamålet

2019-02-15

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i Teliamålen. De tilltalade frikänns på samtliga åtalspunkter. Skälen för det är i huvudsak att det inte är bevisat att påstådda mutor tillfallit någon som tillhör den krets av personer som enligt tillämplig lag kunde göras ansvarig för mutbrott, vilket är en förutsättning för ansvar. Eftersom brott inte har kunnat styrkas har även förverkandeyrkandet...

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt för grovt vapenbrott i Gnosjö och grovt narkotikabrott i Värnamo

2019-02-15

 Åklagaren har den 12 februari 2019 väckt åtal mot tre personer för grovt vapenbrott någon gång under perioden augusti-oktober 2018 i Gnosjö avseende innehav av en kulsprutepistol och ett halvautomatiskt gevär samt ammunition. Mot en av de tre har åtal även väckts för grovt narkotikabrott avseende kokain i november 2018 i Värnamo.

Share Öppna i ny flik

Resning i två mål som rör den s.k. gymnasielagen

2019-02-14

 Två personer som nekats uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen har beviljats resning av Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolen måste nu ta upp deras ansökningar igen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2019-02-14

 Assistansersättning; fråga om skyldigheten att månadsvis redovisa utförd assistans endast gäller för tid från en ansökan eller anmälan fram till dess att ärendet har avgjorts eller om skyldigheten även gäller när Försäkringskassan vid en omprövning har dragit in eller satt ned assistansersättningen och personlig assistans utförs innan det ärendet har avgjorts (Mål nr 3281-18, Kammarrätten i...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen upphör att kommunicera genom fax

2019-02-14

 Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation via fax. Då endast ett fåtal aktörer återkommande kommunicerar med Högsta domstolen via fax har Högsta domstolen beslutat att upphöra med användandet av fax från den 1 mars 2019.

Share Öppna i ny flik

Förkortad betalningsplan vid skuldsanering

2019-02-14

 Vid en skuldsanering har betalningsplanens längd bestämts till fyra år istället för fem år som är huvudregeln.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-02-14

 Regeringen har den 14 februari 2019:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning rörande strandskydd inom Natura 2000-område

2019-02-13

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Södertälje kommun.

Share Öppna i ny flik

Det saknas skäl att ingripa mot upphandling av strålbehandlingsutrustning till Nya Karolinska

2019-02-13

 Förvaltningsrätten i Stockholm avslår en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet. Upphandlingen som föregick avtalet konkurrensutsattes inte och förvaltningsrätten anser att det inte finns skäl att ingripa mot detta.