Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

2019-12-20

 Ett offentligt biträde i ett mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga har inte rätt till ersättning för pappersutskrift av en vårdutredning som översänts i elektronisk form.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-12-19

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om bygglov i efterhand och föreläggande att vidta rättelse enligt plan- och bygglagen.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Uppsala slutar att använda fax

2019-12-19

 Från och med den 1 januari 2020 stänger vi vårt faxnummer och kommer inte längre att kunna ta emot nya mål och andra handlingar skickade med fax.

Share Öppna i ny flik

Reviderad tidsplan i mål M 11730-18, Preemraff i Lyseki

2019-12-19

 Efter att Mark- och miljööverdomstolen meddelade prövningstillstånd i målet har regeringen beslutat att förbehålla sig prövningen av tillåtligheten av sökt verksamhet. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolen, efter handläggning av målet, i stället för att meddela dom ska överlämna målet till regeringen med ett eget yttrande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om Prästlönetillgångar

2019-12-19

 Förvaltningsrätten i Uppsala har idag meddelat dom i mål om Prästlönetillgångar förvaltade av Svenska kyrkan

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattereduktion för hushållsarbete

2019-12-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till frågan om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebar att arbetet inte räknades som ett skattereduktionsgrundande hushållsarbete på grund av att kommunen ansågs ha lämnat bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet.

Share Öppna i ny flik

Migrationsdomstolen kan inte upphäva regeringens beslut om utvisning och återreseförbud från 1977

2019-12-19

 Regeringens beslut om utvisning och återreseförbud från 1977 kan inte upphävas av migrationsdomstolen med stöd i bestämmelser i 2005 års utlänningslag. Det bedömer Migrationsdomstolen i Stockholm i en dom idag.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omhändertagande av vapen

2019-12-19

 En anmälan från en läkare om att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen utgör ett tillräckligt underlag för Polismyndigheten att besluta om omhändertagande av patientens skjutvapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis, om det vid tidpunkten för beslutet inte framkommit några omständigheter som talar i en annan riktning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i mål angående två mord i Sätra

2019-12-18

 Huvudförhandlingen angående två mord i Sätra den 10 april 2019 avslutades idag den 18 december 2019.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-12-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att när ett bolag låter en av sina travhästar starta i en travtävling och får en ersättning om 500 kr som betalas ut till samtliga startande, oavsett hästens placering i loppet, så utgör detta – mervärdesskatterättsligt sett – en omsättning. Eventuellt tillkommande prispengar som är beroende av hästens placering i tävlingen saknar emellertid ett sådant direkt samband med hästägarens tillhandahållande som krävs för att det ska vara fråga om ett tillhandahållande av en tjänst mot ersättning. Beskattningsunderlaget för mervärdesskatt utgörs därför endast a...