Svensk-irakisk medborgare döms till fängelse i två år och sex månader för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person med uppsåt att gå republiken Iran tillhanda

2019-12-20

Khuzestan eller Ahwaz är en provins i sydvästra delen av Iran. I provinsen finns ett antal etnoseparatistiska rörelser som verkar för den arabiska befolkningens självständighet. Konflikten med Iran har lett till att ahwazaraber har fått asyl i europeiska länder, däribland Sverige. Ahwazrörelserna ses av Iran som en del av ett externt regionalt hot och dess medlemmar är därför av intresse för iransk underrättelsetjänst.

Den åtalade har verkat som fotograf och journalist på tidningarna EuropressArabia och EuroTimes. I den rollen har han under flera års tid närmat sig ett stort antal ahwazier. Han har därigenom systematiskt kunnat anskaffa information om dem. Den åtalade har invänt att han enbart agerat inom ramen för sitt arbete som fotograf och journalist. Utredningen, som i huvudsak har bestått i digital information, såsom mejl, chattar och SMS, från den åtalades mobiltelefoner, har visat att han haft kontaktytor inom den iranska underrättelsetjänsten till vilka han förmedlat personliga uppgifter om ahwazier. Det har varit fråga om en serie av åtgärder som är av sådan art och står i sådant tidsmässigt samband att det bedömts som ett led i en planlagd verksamhet.

I verksamheten har den åtalade använt sig av konspirativa metoder. Om detta säger rättens ordförande rådmannen Tomas Zander i en kommentar.

– En fråga av central betydelse i målet har varit den åtalades kontaktytor inom den iranska underrättelsetjänsten. I denna fråga har tingsrätten funnit det bevisat att den åtalade använt sig av konspirativa metoder. Han har kommunicerat med företrädare för den iranska underrättelsetjänsten via särskilda internetbaserade adresser och särskilda operativa telefoner samt i hemlighet i utlandet träffat sådana representanter för planerande av verksamheten och överlämnande av anskaffade uppgifter om ahwazier.

Den åtalades aktiviteter och kartläggning av ahwazier kan komma att orsaka ett stort antal oppositionella ahwazier eller deras anhöriga förföljelse, allvarlig skada eller död. Det har rört sig om en underrättelseverksamhet som varit satt i system och pågått under lång tid. Brottet har därför bedömts som grovt.

Med hänsyn taget till brottslighetens höga straffvärde har straffet bestämts till fängelse i två år och sex månader.

Beställning av handlingar m.m.

Vid frågor om målet hänvisas i första hand till rådmannen Tomas Zander eller domstolshandläggarna Mats Sjöberg och Tobias Franzén, se kontaktinformation till höger.

För beställning av domen samt övriga handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 4, se kontaktinformation till höger.