Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En boutredningsman som inte får ut sin ersättning kan ha rätt att bli entledigad från uppdraget

2019-12-20

 En dödsbodelägare kan begära att rätten förordnar en boutredningsman för att utreda vilka tillgångar boet har. Boutredningsmannen har rätt till ersättning för sitt arbete och för utlägg. Ersättningen ska som huvudregel tas ut av boet när arbetet är slutfört. Om den inte kan tas ut ur boet ska de som ansökt om förordnandet svara för betalningen. Ersättning för nedlagt arbete kan tas ut innan arbetet är slutfört, om utredningen tar längre tid än ett år. Ersättning för utlägg kan tas ut så snart betalningen har gjorts.

Share Öppna i ny flik

HFD prövar inte kammarrättens dom om blöjor på förskolan

2019-12-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte pröva kammarrättens dom som innebär att Värmdö kommun har haft rätt att vid vite förelägga en fristående förskola att upphöra med uttag av avgifter utöver maxtaxan från vårdnadshavarna. Detta innebär att kammarrättens dom gäller.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i åtal för dödsskjutning på von Rosens väg i Malmö sommaren 2018

2019-12-20

 Tingsrätten dömer en 21-årig man för att ha skjutit ihjäl en ung man vid en parkeringsplats på von Rosens väg den 16 juli 2018. Mannen döms för mord till fängelse i tolv år och sex månader. En 29-årig man döms för medhjälp till mordet till fängelse i fyra år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mellan staten och Talma Sameby

2019-12-20

 Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens dom i ett mål mellan Talma sameby och staten. Domen innebär att staten ska betala skadestånd på grund av ingrepp i Talma samebys renskötselrätt till vissa områden vid Torne träsk.

Share Öppna i ny flik

Svensk-irakisk medborgare döms till fängelse i två år och sex månader för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person med uppsåt att gå republiken Iran tillhanda

2019-12-20

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en 46-årig svensk-irakisk medborgare för olovlig underrättelseverksamhet mot person, s.k. flyktingspionage, med uppsåt att gå republiken Iran tillhanda. Underrättelseverksamheten har bedrivits under tidsperioden april 2015 – februari 2019 i Sverige och utlandet mot oppositionella ahwazier med ursprung i Iran. Den åtalades invändning om att han enbart agerat inom ramen för sitt arbete som fotograf och journalist på tidningarna EuropressArabia och EuroTimes har motbevisats av åklagaren. Handlandet har bedömts utgöra grovt brott. Straffet har bestämts till fänge...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-12-20

 Fråga om sådan behandling som en försäkrad genomför på egen hand eller utan överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal kan ge rätt till förebyggande sjukpenning (Mål nr 5742-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6003-18).    

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

2019-12-20

 Ett offentligt biträde i ett mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga har inte rätt till ersättning för pappersutskrift av en vårdutredning som översänts i elektronisk form.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-12-19

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om bygglov i efterhand och föreläggande att vidta rättelse enligt plan- och bygglagen.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Uppsala slutar att använda fax

2019-12-19

 Från och med den 1 januari 2020 stänger vi vårt faxnummer och kommer inte längre att kunna ta emot nya mål och andra handlingar skickade med fax.

Share Öppna i ny flik

Reviderad tidsplan i mål M 11730-18, Preemraff i Lyseki

2019-12-19

 Efter att Mark- och miljööverdomstolen meddelade prövningstillstånd i målet har regeringen beslutat att förbehålla sig prövningen av tillåtligheten av sökt verksamhet. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolen, efter handläggning av målet, i stället för att meddela dom ska överlämna målet till regeringen med ett eget yttrande.