Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stängda dörrar vid huvudförhandling i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person

2018-05-02

 Tingsrätten har tidigare informerat om att huvudförhandlingen i målet kommer att hållas den 8, 17, 22 och 24 maj 2018.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen

2018-05-02

 Högsta Förvaltningsdomstolen har ansett att det inte fanns förutsättningar för att bevilja en person expertskatt när ersättningen för arbetet i Sverige översteg två prisbasbelopp per månad de två första åren av anställningsperioden men inte för tiden därefter.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mellan Google LLC och Datainspektionen om rätten att bli bortglömd

2018-05-02

 Datainspektion har förelagt Google LLC (härefter Google) bl.a. att i ett specifikt fall ta bort en sökträff på en persons namn och att i vissa fall ta bort sökträffar vid sökningar på personers namn med hjälp av Googles söktjänster som kan göras från andra länder än Sverige. Förvaltningsrätten i Stockholm har funnit att Google ska ta bort den specifika sökträffen men att Datainspektionen inte k...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2018-05-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att såväl avgångsvederlag som arbetsinkomster under ramtiden ska ingå i underlaget vid beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

Share Öppna i ny flik

Dom i tryckfrihetsmål om konfiskering

2018-05-02

 Göteborgs tingsrätt har idag avslagit en journalists ansökan om konfiskering av ett plakat som bars vid Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017 i Göteborg. Enligt tingsrätten är det inte bevisat att plakatet är en tryckt skrift.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-04-30

 Rättsprövning ang. strandskydd för Östhammars kommun avseende fastigheten Stora Höglycke 1:1 m.fl.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord på Enskede Gårds gymnasium

2018-04-30

 Åklagare har väckt åtal mot en 17-årig person för mord på Enskede Gårds gymnasium.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-04-27

 För att en ansökan om Schengenvisering från en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare ska handläggas enligt det påskyndade förfarandet i rörlighetsdirektivet krävs att sökanden följer med eller ansluter sig till en unionsmedborgare som utövar eller avser att utöva sin rätt till fri rörlighet i form av en verkningsfull vistelse i en annan medlemsstat än den där denne...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2018-04-27

 Fråga om föräldrapenning utgör en familjeförmån enligt förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen; socialförsäkringsersättning på EU-rättslig grund. (Mål nr 6869-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 469-17).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2018-04-27

 Frågan gäller vad som avses med begreppet sjukperiod i 27 kap. 26 § socialförsäkringsbalken (Mål nr 6655-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1527-16).