Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mellan Google LLC och Datainspektionen om rätten att bli bortglömd

2018-05-02

 Datainspektion har förelagt Google LLC (härefter Google) bl.a. att i ett specifikt fall ta bort en sökträff på en persons namn och att i vissa fall ta bort sökträffar vid sökningar på personers namn med hjälp av Googles söktjänster som kan göras från andra länder än Sverige. Förvaltningsrätten i Stockholm har funnit att Google ska ta bort den specifika sökträffen men att Datainspektionen inte k...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2018-05-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att såväl avgångsvederlag som arbetsinkomster under ramtiden ska ingå i underlaget vid beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

Share Öppna i ny flik

Dom i tryckfrihetsmål om konfiskering

2018-05-02

 Göteborgs tingsrätt har idag avslagit en journalists ansökan om konfiskering av ett plakat som bars vid Nordiska motståndsrörelsens demonstration den 30 september 2017 i Göteborg. Enligt tingsrätten är det inte bevisat att plakatet är en tryckt skrift.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-04-30

 Rättsprövning ang. strandskydd för Östhammars kommun avseende fastigheten Stora Höglycke 1:1 m.fl.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord på Enskede Gårds gymnasium

2018-04-30

 Åklagare har väckt åtal mot en 17-årig person för mord på Enskede Gårds gymnasium.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-04-27

 För att en ansökan om Schengenvisering från en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare ska handläggas enligt det påskyndade förfarandet i rörlighetsdirektivet krävs att sökanden följer med eller ansluter sig till en unionsmedborgare som utövar eller avser att utöva sin rätt till fri rörlighet i form av en verkningsfull vistelse i en annan medlemsstat än den där denne...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

2018-04-27

 Fråga om föräldrapenning utgör en familjeförmån enligt förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen; socialförsäkringsersättning på EU-rättslig grund. (Mål nr 6869-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 469-17).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2018-04-27

 Frågan gäller vad som avses med begreppet sjukperiod i 27 kap. 26 § socialförsäkringsbalken (Mål nr 6655-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1527-16).

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer två män för mord m.m. i Rydöbruk till fängelse 17 år respektive 9 år

2018-04-27

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål angående bland annat mord, försök till mord och grovt övergrepp i rättssak på Folkets hus i Rydöbruk den 13 september 2017. De två åtalade männen, 36 och 18 år gamla, döms båda för mord. Därutöver döms de för grov misshandel. En av männen döms även för grovt övergrepp i rättssak.

Share Öppna i ny flik

Tingsrättens dom för mord på gym i Ängelholm står fast

2018-04-27

 Hovrätten fastställde idag domen mot en 16-årig pojke som dömts för mord på ett gym i Ängelholm. Liksom tingsrätten dömer hovrätten 16-åringen till sluten ungdomsvård i ett år och tio månader samt utvisar honom för alltid.