Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2018-05-02

 

Enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring jämställs tid med avgångsvederlag med tid med förvärvsarbete. Tiden med avgångsvederlag beräknas med utgångspunkt i dess storlek i förhållande till den sökandes genomsnittliga inkomst per månad i anställningen. Avgångsvederlag som den sökande har haft under sin ramtid ligger därmed även till grund för bestämmande av om arbetsvillkoret är uppfyllt och för beräkning av normalarbetstid och dagsförtjänst.

 

Målet gäller en sökande som under sin ramtid har haft såväl avgångsvederlag som inkomster från en deltidsanställning. Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det följer av lag att båda dessa inkomster ska ingå i underlaget vid beräkningen av en sökandes dagsförtjänst. En föreskrift från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som inskränker vad som ska medräknas i underlaget strider därmed mot överordnad författning och har därför inte tillämpats.

Bifogade filer: Mål nr 5230-17 Senast ändrad: 2018-05-02