Dom i mål mellan Google LLC och Datainspektionen om rätten att bli bortglömd

2018-05-02

Datainspektionen inledde under 2015 ett tillsynsärende mot Google efter att klago­mål kommit till myndigheten från personer som vänt sig till bolaget och begärt att det skulle ta bort vissa sökträffar från sin söktjänst. Med anledning av tillsynens resultat förelade Datainspektionen Google att vidta ett antal åtgärder. Google har överklagat föreläggandet i den del som gäller borttagandet av en specifik sökträff på en persons namn och i den del som avser att Google i vissa fall ska ta bort sökträffar vid sökningar på personers namn med hjälp av Googles söktjänster som kan göras från andra länder än Sverige.

När det gäller sökträffen på en viss persons namn anser förvaltningsrätten att den personens rätt till skydd för sina personuppgifter och sin personligaintegritet väger tyngre än andra motstående intressen. Personen har därför rätt att få den aktuella sökträffen borttagen från Googles söktjänst. Sökträffen länkar till en tidningsartikel och förvaltningsrätten har funnit att förbudet mot censur inte är ett hinder för Datainspektionens föreläggande. Datainspektionen har också förelagt Google att under vissa omständigheter ta bort sökträffar på personers namn vid sökningar som görs i andra länder än Sverige. I denna del bedömer förvaltningsrätten att personuppgiftslagen inte är tillämplig på en sådan personuppgiftsbehandling. Datainspektionen har därför inte kunnat förelägga Google om detta.

Det aktuella målet gäller en prövning enligt personuppgiftslagen och dataskydds­direktivet. Dessa ersätts den 25 maj 2018 av dataskyddsförordningen (GDPR).

Senast ändrad: 2018-05-02