Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Häktning för mord

2018-06-26

 Södertörns tingsrätt har idag häktat en person såsom på sannolika skäl misstänkt för mord någon gång under tiden mellan den 17-18 mars 2016 i Hökarängen i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-06-26

 Utbetalning av pension från FN:s pensionsfond har beskattats i Sverige.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillfällig föräldrapenning

2018-06-26

 Fråga om på vilket sätt inkomst från uppdrag som familjehemsförälder ska beaktas vid beräkning av tillfällig föräldrapenning. (Mål nr 228-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5220-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-06-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om rättsprövning undanröjt regeringens beslut om utvidgade strandskyddsområden vid Mälarens stränder i Strängnäs kommun eftersom reglerna om delgivning inte iakttagits.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-06-26

 Rättsprövning rörande utvidgat strandskydd för Filipstads och Torsby kommuner.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om sjukpenning

2018-06-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål om sjukpenning prövat hur det ska avgöras om en person har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i mål om misstänkt mord

2018-06-26

 Värmlands tingsrätt frikänner de två män som stått åtalade för mord av en Hells Angels-medlem. Frikännandet motiveras med att det inte går att dra tillräckligt säkra slutsatser kring vad som hänt, de åtalades inblandning och deras avsikter.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2018-06-26

 Fråga om ett beslut att neka statsbidrag som har fattats av Sveriges Riksidrottsförbund kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt 14 § förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet inte får överklagas. (Mål nr 1266-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5462-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-06-25

 Handlingar i ett elektroniskt verksamhetssystem har inte ansetts förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller lagring för annans räkning när det saknats administrativa och tekniska begränsningar för myndigheten att ta del av uppgifterna i läsbart skick.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2018-06-25

 Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k. golvpris) inte kommer att antas.