Dom i mål om rättsprövning

2018-06-26

Länsstyrelsen i Södermanlands län skickade ut ett förslag till utvidgade strandskyddsområden vid Mälarens stränder i Strängnäs kommun på remiss för att få in synpunkter. Samtidigt beslutades att bl.a. markägare skulle delges förslaget genom kungörelsedelgivning. Förslaget skickades till Strängnäs kommun samt till olika intresseorganisationer, myndigheter och verk. Länsstyrelsen beslutade därefter om utvidgade strandskyddsområden. Ett flertal markägare överklagade beslutet. Regeringen avslog överklagandena och konstaterade bl.a. att delgivningen av föreläggandet att yttra sig över förslaget skett på föreskrivet sätt.

En av markägarna begärde rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade att beslutet skulle upphävas.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade inledningsvis, med hänvisning till vad domstolen uttalat i rättsfallet HFD 2017 ref. 48 II, att det bl.a. vid tillämpningen av delgivningslagen är ett minimikrav att ett förslag om utvidgade strandskyddsområden ska sändas till någon eller några markägare förutom till kommunen.

Domstolen konstaterade vidare att bestämmelserna om delgivning av beslut om utvidgade strandskyddsområden innebär att bl.a. markägare ska delges ett föreläggande att yttra sig och att det många gånger kan vara lämpligt att en myndighet vidtar åtgärder som går längre än det minimikrav som följer av delgivningslagens bestämmelser.

Därefter fann domstolen att länsstyrelsen enbart skickat meddelande till en enda markägare, Strängnäs kommun, varför det föreskrivna minimikravet att skicka meddelande till någon av dem som ska delges hade åsidosatts. Regeringens beslut stred därför mot en rättsregel och det kunde inte anses uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet. Regeringens beslut upphävdes därför.

Bifogade filer: Mål nr 6690-16 Senast ändrad: 2018-06-26