Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-06-25

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. Rätten till insyn omfattar dock inte handlingar som förvaras hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller lagring för annans räkning.

En person begärde hos en kommun att få ta del av avvikelserapporter som tillförts kommunens verksamhetssystem av en privat utförare av hemtjänst. Kommunen avslog begäran med hänvisning till att rapporterna inte var allmänna handlingar eftersom de endast lagrades hos kommunen för den privata utförarens räkning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det saknades administrativa och tekniska begränsningar för myndigheten att ta del av uppgifterna i läsbart skick. Det var därmed inte fråga om endast en teknisk hantering för annans räkning. Rapporterna var därför allmänna handlingar.

Målet visades åter till kommunen för fortsatt handläggning.

Bifogade filer: Mål nr 7439-17 Senast ändrad: 2018-06-25