Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2018-06-26

 Fråga om ett beslut att neka statsbidrag som har fattats av Sveriges Riksidrottsförbund kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt 14 § förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet inte får överklagas. (Mål nr 1266-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5462-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-06-25

 Handlingar i ett elektroniskt verksamhetssystem har inte ansetts förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller lagring för annans räkning när det saknats administrativa och tekniska begränsningar för myndigheten att ta del av uppgifterna i läsbart skick.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2018-06-25

 Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k. golvpris) inte kommer att antas.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner telefonförsäljare

2018-06-25

 Hovrätten meddelar idag dom mot de elva personer som Norrköpings tingsrätt dömde för grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri, penninghäleri m.m. i samband med telefonförsäljning. Samtliga åtalade frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i mål om angrepp mot Göteborgs synagoga

2018-06-25

 Tre män döms för att tillsammans och i samförstånd med andra okända gärningsmän ha gjort sig skyldiga till grovt olaga hot och försök till grov skadegörelse mot Judiska församlingen i Göteborg och mot församlingens medlemmar. Påföljderna för två av männen bestäms till fängelse i två år och för den tredje mannen till fängelse i ett år och tre månader. De dömda männen är utländska medborgare. En ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om registrering av stiftelse

2018-06-25

 Vid förfarandet med att registrera stiftelser i stiftelseregistret bör registreringsmyndigheten utgå från att det som anmälts för registrering är en stiftelse.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om varning enligt skollagen

2018-06-21

 Fråga om varning kan meddelas en legitimerad lärare när denne i utövningen av sin tjänst som rektor har ansetts agera olämpligt mot en elev. (Mål nr 2238-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3331-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-06-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om det finns särskilda skäl att använda en högre inkomst som livränteunderlag än den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt då livränta första gången kan lämnas.

Share Öppna i ny flik

Tobak som ett bolag har importerat ska anses vara röktobak

2018-06-21

 Den tobak som ett bolag har importerat ska både när det gäller tobaksskatt och tull anses vara röktobak och är därför både skatte- och tullpliktig. Det konstaterar kammarrätten och upphäver förvaltningsrättens dom där förvaltningsrätten ansåg att varken tobaksskatt eller tull skulle påföras.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-06-21

 Rättsprövning i fråga om vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen.