Dom i mål om registrering av stiftelse

2018-06-25

En stiftelse ska efter anmälan till registreringsmyndigheten registreras i stiftelseregistret. Registreringsmyndigheten bör vägra registrering bara om det är uppenbart att det inte är fråga om en stiftelse.

I målet fann Högsta förvaltningsdomstolen att registreringsförfarandet inte bör innefatta någon mer kvalificerad bedömning av om en stiftelse föreligger eller inte. Registreringsmyndigheten bör i stället utgå från att det som anmälts för registrering är en stiftelse. Först om det framkommer omständigheter som ger anledning att ifrågasätta om en giltig stiftelsebildning föreligger bör registreringsmyndigheten göra en fördjupad utredning. Prövningen bör emellertid i sådana fall begränsa sig till om minimikraven för en giltig stiftelsebildning är uppfyllda, dvs. om det går att identifiera ett ändamål och en för ändamålet avskild förmögenhet som kan användas under mer än något eller ett fåtal år.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde ett testamente som enligt domstolens mening innehöll en tydlig viljeförklaring att ekonomiskt gynna en viss krets av personer. Det stod vidare klart att den egendom som skulle ställas till förfogande för detta ändamål (ca 14 miljoner kronor) var av en sådan storlek att ändamålet kunde uppfyllas under mer än ett fåtal år. Egendomen hade också tagits om hand av en bank som åtagit sig att förvalta den i enlighet med det testamentariska förordnandet. Det var mot den bakgrunden inte uppenbart att det som anmälts för registrering inte var en stiftelse. Därmed fanns det inte skäl för att vägra registrering i stiftelseregistret.

Bifogade filer: Mål nr 5651-17 Senast ändrad: 2018-06-25