Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Regeringen anser att böter ska skickas digitalt

2018-03-13

 Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska göra det möjligt med digital hantering av böter och strafförelägganden. Regeringens ambition är att polisen därigenom får mer tid till att förebygga och bekämpa brott. I framtiden ska man till exempel kunna signera fortkörningsböter med en digital funktion.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-03-13

 Fråga om en persons behov av hjälp avseende personlig hygien är av sådan karaktär och omfattning att det kan grunda rätt till personlig assistans.

Share Öppna i ny flik

M 5375-14 och M 5431-14

2018-03-13

 Mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling i målen om SMA:s respektive Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt på norra Gotland

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offertbegäran

2018-03-13

 Angående rätt att ta del av allmän handling (Mål nr 751-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6158-17).

Share Öppna i ny flik

Regeringen stärker konsumentskyddet vid telefonförsäljning

2018-03-13

 Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Share Öppna i ny flik

Två bröder våldtog barn över 1 000 gånger – nu döms bröderna av Hovrätten

2018-03-13

 Hovrätten har i dag meddelat en dom i ett omfattande mål som rör två bröder som har åtalats för ett stort antal sexuella övergrepp mot fem barn. Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att båda bröderna är skyldiga till ett mycket stort antal sexualbrott, bl.a. grov våldtäkt mot barn. Hovrätten anser dock att det inte med säkerhet går att fastställa hur många brott de gjort sig skyldi...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2018-03-12

 Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål som gäller frågan om en förvärvare av en fastighet är skyldig att jämka avdrag för ingående skatt som en tidigare ägare har dragit av under sin innehavstid. De svenska reglerna om övertagande av jämkningsskyldighet har av kammarrätten ansetts strida mot EU-rätten. Skatteverket har överklagat kammarrättens avgöranden och Högs...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2018-03-12

 Utformningen av ett förfrågningsunderlag har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.

Share Öppna i ny flik

Försäljning av lagböcker

2018-03-09

 Växjö tingsrätt har påbörjat försäljning av begagnade lagböcker.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2018-03-09

 Fråga om ett bolag, vars verksamhet består i att saluföra mejeriprodukter, har rätt till avdrag för utgifter för att kompensera den klimatpåverkan som följer av bl.a. produktionen av vissa av bolagets produkter (klimatkompensation). (Mål nr 4428-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3411-16).