Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-03-13

Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som medför ett omfattande behov av stöd eller service kan ha rätt till personlig assistans. För rätt till personlig assistans krävs att det är fråga om behov av hjälp med att klara av mycket personliga angelägenheter såsom hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig och att kommunicera med andra (s.k. grundläggande behov).

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål prövat om ett hjälpbehov med personlig hygien om cirka tre timmar per vecka är av sådan karaktär och omfattning att det ger rätt till personlig assistans. För att avgöra om en person har rätt till personlig assistans, ska det göras en individuell bedömning i varje enskilt fall med en sammanvägning av såväl kvalitativa som kvantitativa aspekter. Domstolen konstaterar att det i målet handlar om hjälpbehov som uppkommer dagligen, men vid få tillfällen under dagen och mycket liten tidsåtgång vid de flesta tillfällena. Det finns vidare inget som tyder på att hjälpbehovet är sådant att det krävs en specifik kompetens som enbart av denna anledning gör att det bör vara endast ett fåtal personer som utför hjälpen. Högsta förvaltningsdomstolen fann att i fråga om en person med ett behov av den karaktär av hjälp som är aktuell i målet är ett hjälpbehov om tre timmar per vecka inte tillräckligt omfattande för att medföra rätt till personlig assistans.

Bifogade filer: Mål nr 1057-17 Senast ändrad: 2018-03-13