Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten ogiltigförklarar ett ramavtal

2018-03-16

 Svenska Bostäder och en leverantör har i praktiken avvikit från väsentliga villkor i jämförelse med ett befintligt ramavtal. Kammarrätten i Stockholm bedömer att det genom parternas agerande har uppstått ett nytt ramavtal och att detta avtal är ogiltigt eftersom det inte utannonserats enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning för kostnader

2018-03-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för ombudskostnader inte är tillämpliga i ett mål som gäller återkallelse av godkännande som skattebefriad förbrukare av bränsle.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om underhållsstöd

2018-03-16

 Fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken. (Mål nr 3828-17 och 4104-17 samt mål nr 7223--7224-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1458-16 och 1459-16 samt Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2666--2667-17).

Share Öppna i ny flik

Aktuella referat från HFD

2018-03-16

 Årets sex första referat

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om brott mot griftefrid

2018-03-16

 Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i målet där en man och en kvinna åtalats för att ha gjutit in en död kvinnas kropp i ett betongblock, som påträffats i en träddunge i Upplands Väsby. Nu döms mannen bl.a. för brott mot griftefrid till fängelse ett år och sex månader och kvinnan bl.a. för medhjälp till brottet till fängelse ett år och två månader.

Share Öppna i ny flik

En flygpassagerare som drabbats av en försening måste reklamera inom skälig tid för att ha rätt till ersättning

2018-03-15

 Fyra passagerare reste i augusti 2013 med Turkish Airlines reguljärflyg från Göteborg till Antalya i Turkiet. Flyget anlände mer än tre timmar för sent. Enligt EU:s flygpassagerarförordning hade de därför rätt till ersättning med 400 euro var. Passagerarna krävde ersättning drygt två år och tre månader efter flygningen. Högsta domstolens dom innebär att rätten till ersättning faller bort om en...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-03-15

 Regeringen har 2018-03-15

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

2018-03-15

 Fråga om det vid bedömningen av upphandlingsskadeavgiftens storlek är rätt att beakta att en annan kommunal nämnd i samma kommun tidigare har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling (Mål nr 122-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 306-17).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om graviditetspenning

2018-03-15

 Fråga om tillämpning av rätt till partiell graviditetspenning (Mål nr 7478-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1129-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande vållande till annans död

2018-03-14

 I det uppmärksammade målet där en 3-åring avlidit efter att ha fått i sig karfentanil döms flickans pappa för vållande till annans död till fängelse 1,5 år. Flickans farbror, som också var åtalad, frikänns för detta men döms för grovt narkotikabrott till fängelse 3 år.