Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två personer döms för synnerligen grov narkotikasmuggling

2018-03-20

 Mängden farlig narkotika medför att brottet ska bedömas som synnerligen grov narkotikasmuggling. Påföljderna har bestämts till fängelse i åtta respektive sju år.

Share Öppna i ny flik

Västlänken M 1808-18

2018-03-20

 Den 31 januari 2018 lämnade mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Trafikverket tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggandet av järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet. I domen fattade mark- och miljödomstolen beslut att lämna Trafikverkets yrkande om verkställighet utan bifall. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av bl.a....

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkbokföring

2018-03-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en person, som har dubbel bosättning i Sverige och utomlands och som under en längre tid bedriver studier i utlandet, har sin egentliga hemvist utomlands.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-03-16

 Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och, om så är fallet, om det finns synnerliga skäl för att efterge avgiften. (Mål nr 147-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1822-16).

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten ogiltigförklarar ett ramavtal

2018-03-16

 Svenska Bostäder och en leverantör har i praktiken avvikit från väsentliga villkor i jämförelse med ett befintligt ramavtal. Kammarrätten i Stockholm bedömer att det genom parternas agerande har uppstått ett nytt ramavtal och att detta avtal är ogiltigt eftersom det inte utannonserats enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning för kostnader

2018-03-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för ombudskostnader inte är tillämpliga i ett mål som gäller återkallelse av godkännande som skattebefriad förbrukare av bränsle.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om underhållsstöd

2018-03-16

 Fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken. (Mål nr 3828-17 och 4104-17 samt mål nr 7223--7224-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1458-16 och 1459-16 samt Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2666--2667-17).

Share Öppna i ny flik

Aktuella referat från HFD

2018-03-16

 Årets sex första referat

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om brott mot griftefrid

2018-03-16

 Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i målet där en man och en kvinna åtalats för att ha gjutit in en död kvinnas kropp i ett betongblock, som påträffats i en träddunge i Upplands Väsby. Nu döms mannen bl.a. för brott mot griftefrid till fängelse ett år och sex månader och kvinnan bl.a. för medhjälp till brottet till fängelse ett år och två månader.

Share Öppna i ny flik

En flygpassagerare som drabbats av en försening måste reklamera inom skälig tid för att ha rätt till ersättning

2018-03-15

 Fyra passagerare reste i augusti 2013 med Turkish Airlines reguljärflyg från Göteborg till Antalya i Turkiet. Flyget anlände mer än tre timmar för sent. Enligt EU:s flygpassagerarförordning hade de därför rätt till ersättning med 400 euro var. Passagerarna krävde ersättning drygt två år och tre månader efter flygningen. Högsta domstolens dom innebär att rätten till ersättning faller bort om en...