Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

HQ-tvistemålet – HQ AB förlorar målet

2017-12-14

 Det har sammantaget förelegat allvarliga brister i HQ Bank. Det gäller särskilt årsslutet 2009. Bristerna har främst avsett bankens värdering av optioner. Riskerna i verksamheten har inte hanterats på ett fullgott sätt. Banken har vidare tillämpat en värderingsmodell som inte var förenlig med gällande regelverk samt haft en bristfällig resultatuppföljning. Bristerna innebar en risk för att...

Share Öppna i ny flik

Pressträff med anledning av dom i mål om grov våldtäkt i Fittja

2017-12-14

 Den 19 december 2017 kl. 11.00 meddelar tingsrätten dom i det mål som rör åtal för grov våldtäkt i en trappuppgång i Fittja.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten beviljar inte särskilt parkeringstillstånd till en rörelsehindrad passagerare

2017-12-13

 Kammarrätten har i en dom kommit fram till att ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas till en passagerare endast om denne inte klarar sig ensam under den tid föraren parkerar fordonet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2017-12-13

 Fråga om en utfästelse om avgångspension, att utbetalas fram till 65 års ålder och under kortare tid än tre år, ryms inom det skattemässiga begreppet allmän pensionsplan och därmed uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring. (Mål nr 4815--4816-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3014--3015--16).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2017-12-13

 Ansökan om rättsprövning rörande förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen.

Share Öppna i ny flik

Två domar från Migrationsöverdomstolen: Förlängning av uppehållstillstånd för arbete beviljas efter helhetsbedömning

2017-12-13

 Migrationsöverdomstolen bifaller överklaganden angående förlängning av uppehållstillstånd för arbete eftersom anställningsvillkoren har varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2017-12-13

 Regeringen har den 13 december 2017

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2017-12-12

 I veckans inlägg skriver rådmannen Karin Påle Bartes om tingsrättens ordningsvakter.

Share Öppna i ny flik

Vid växelvis boende ska vårdnadshavarna bestämma förskoleplacering tillsammans

2017-12-12

 En stadsdelsnämnds beslut att bevilja förskoleplacering utan båda vårdnadshavarnas godkännande underkänns av Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten delar därmed förvaltningsrättens bedömning att beslut om placering i förskola för barn med växelvis boende måste fattas gemensamt av vårdnadshavarna.

Share Öppna i ny flik

Europakonventionen kan ge rätt att slippa flytta från LSS-boende

2017-12-12

 En man med funktionsnedsättning som bott i en LSS-bostad i mer än 20 år har enligt europakonventionen rätt till respekt för sitt hem. Mannen är mycket känslig för förändringar. Kammarrätten bedömer att han inte får goda levnadsvillkor om han måste flytta. Han får därför rätt att bo kvar.