Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Att inte anmäla provboende utgjorde folkbokföringsbrott

2022-04-13

 En person som inte anmält byte av bostad i samband med provboende hos sin flickvän har dömts för folkbokföringsbrott.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för filmade våldtäkter

2022-04-13

 Tingsrätten har i dag dömt två män för bland annat våldtäkter som de själva filmat. För den ena mannen rör det sig om över hundra tillfällen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande våldtäkt och barnpornografi

2022-04-13

 Tingsrätten har i dag dömt i ett mål som från början var mer omfattande men där åklagaren lagt ner flera av åtalspunkterna.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-04-12

 I tidigare inlägg på Domarbloggen har vi berättat om olika yrkesroller som finns på en tingsrätt. Här arbetar bland annat rådmän, notarier, domstolshandläggare och annan administrativ personal. På många domstolar finns även beredningsjurister. Vad innebär den rollen och hur är det att arbeta som beredningsjurist på Södertörns tingsrätt? I veckans blogginlägg svarar Fanny Larsson på dessa frågor. Hon har tidigare arbetat som tingsnotarie på Södertörns tingsrätt, men valt att fortsätta på domstolen som beredningsjurist efter avslutad tingstjänstgöring.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-04-12

 En ansökan om förhandsbesked i frågan om en s.k. nyckelperson inom riskkapitalbranschen har väsentlig anknytning till Sverige efter en flytt utomlands har avvisats eftersom frågor av utpräglad utrednings- och beviskaraktär aktualiserats.

Share Öppna i ny flik

En butiksinnehavare har frikänts från ett åtal om ansvar för att felaktigt märkta cigarettpaket hade bjudits ut till försäljning i butiken

2022-04-12

 I målet var frågan om butiksinnehavaren hade haft uppsåt till att konsumenter hade tillhandahållits cigarettpaket med oriktiga hälsovarningar. I sitt avgörande har Högsta domstolen lämnat vägledning för hur uppsåtsbedömningen kan göras när det gäller om en person med övervakningsansvar har haft likgiltighetsuppsåt.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver beslut av IVO

2022-04-11

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att tills vidare förbjuda bolaget Novolabs verksamhet med provtagning och intygsutfärdande gällande covid-19. Förvaltningsrätten anser inte att det finns skäl för ett sådant beslut.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om bl.a. grova mutbrott, grova bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman

2022-04-11

 

Den 26 april 2022 kl. 10.00 inleds huvudförhandlingen i mål mellan åklagaren och fem personer, bl.a. en tidigare VD och en vice VD vid det kommunala bostadsbolaget Östersundshem. Sju åtalspunkter kommer att behandlas under totalt 15 förhandlingsdagar. Sista förhandlingsdag är preliminärt den 25 maj 2022.

De första fyra förhandlingsdagarna kommer att ägnas åt åklagarens sakframställan avseende åtalspunkter gällande grova mutbrott och grovt bokföringsbrott samt grovt försvårande a...

Share Öppna i ny flik

Trafikverket nekas tillstånd till ökad grundvattenbortledning från Förbifart Stockholm

2022-04-08

 Mark- och miljödomstolen nekar Trafikverket tillstånd att öka grundvattenbortledning på del av Förbifart Stockholm när vägtunnlarna har byggts färdigt. Däremot ges tillstånd till skyddsinfiltration.

Share Öppna i ny flik

Utvidgat prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2022-04-08

 Fråga om Migrationsverket i ett mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl. har haft ställning som motpart och därmed rätt att föra talan mot domstols dom sedan domstolen, efter överklagande av en kommun, har ändrat Migrationsverkets beslut eller, om så inte är fallet, om Migrationsverket på någon annan grund har rätt att överklaga domstolens dom. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade också att den fråga som prövningstillstånd meddelats i hänskjuts till avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet.(Mål nr 3291-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3459-20)....