Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-01

 Fråga om avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett koncerninternt förvärv av aktier ska vägras på en grunden att förvärvet inte är väsentligen affärsmässigt motiverat. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Ersättning för rättegångskostnader vid återkallelse

2022-12-01

 Högsta domstolen har i två avgöranden funnit att det har förelegat särskilda omständigheter att kvitta rättegångskostnaderna när käranden har återkallat sin talan på grund av att någon som inte är part i målet har fullgjort det som käranden har velat uppnå med rättegången.

Share Öppna i ny flik

Oaktsamhet beträffande målsägandens ålder i ett mål om våldtäkt mot barn

2022-11-30

 Avgörandet behandlar straffansvaret för omedveten oaktsamhet beträffande den omständigheten att målsäganden var under 15 år. Högsta domstolen uttalar bl.a. att i en situation med tydliga indikationer på att den unge är underårig är det oaktsamt att genomföra sexuella handlingar med den unge utan att först ha förvissat sig om att han eller hon trots allt har åldern inne.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om varning och sanktionsavgift

2022-11-30

 Kammarrätten har satt ned sanktionsavgiften som beslutats för Nasdaq Clearing AB enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för medhjälp till mord på 19-åring

2022-11-30

 Uppsala tingsrätt dömer två män till 12 respektive 6 års fängelse för mordet på en ung man utanför Enköping.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-11-29

 Under en hel arbetsvecka i oktober pågick Förtroendedagarna inom Sveriges Domstolar. Södertörns tingsrätt deltog och berättade om sitt arbete med förtroendefrågor.

Share Öppna i ny flik

Åtal för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2022-11-29

 

15 personer har i dag åtalats för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling under tiden den 1 januari 2021 till den 26 maj 2021 i Kristianstad och andra delar av Sverige. Huvudförhandling äger rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö under, såvitt nu kan bedömas, närmare 60 dagar. Såvitt känt är målet det största brottmål som handlagts vid Kristianstads tingsrätt.

 

Åtalet avser ett påstående om att ...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återställande av försutten tid m.m.

2022-11-29

 Fråga om förutsättningarna för att återställa tiden för överklagande av Skatteverkets beslut om inkomstskatt och påförande av skattetillägg när överklagandefristen har försuttits och det gjorts gällande att detta berott på att beslutet inte har nått adressaten (Mål nr 4799-4801-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 986-988-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-11-29

 Dom i mål om rättsprövning.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om materiell processledning

2022-11-29

 Högsta domstolen har i ett avgörande uttalat sig om en domstols skyldighet att klarlägga en parts yrkande om ersättning för rättegångskostnad innan ett mål avgörs.