Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Uteslutning av advokat som åtog sig försvararuppdrag trots personlig relation med den misstänkte

2023-03-22

 En advokat som hade en nära personlig relation med en brottsmisstänkt person åtog sig att vara offentlig försvarare för personen när han blev misstänkt för försök till mord. Högsta domstolen har ansett att omständigheterna är synnerligen försvårande och advokaten har uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

Share Öppna i ny flik

Medhjälp till rån genom psykiskt främjande

2023-03-22

 Den tilltalade var medveten om att hans kamrat skulle råna en person. Han deltog inte i planeringen av rånet men följde med kamraten i en bil till brottsplatsen, gick där ur bilen och närvarade när kamraten utförde rånet. Genom dessa åtgärder gjorde den tilltalade sig skyldig till medhjälp till rån, eftersom han stärkte rånaren i dennes uppsåt att råna målsäganden.

Share Öppna i ny flik

Resning beviljas i faderskapsmål

2023-03-22

 En mors kunskap om att hon lämnade oriktiga uppgifter i ett faderskapsmål och om en faderskapsundersökning har ansetts sakna betydelse vid bedömningen av om det underåriga barnet ansökt om resning i rätt tid.

Share Öppna i ny flik

Dom om preskription i mål om skadestånd mot tidigare anställd vid Myntkabinettet

2023-03-22

 Högsta domstolen har ansett att preskriptionstiden för en ägares anspråk på skadestånd mot den som sålt lösöre som påstås ha stulits från ägaren ska räknas från dagen för försäljningen, och att det saknar betydelse under hur lång tid dessförinnan den som sålt stöldgodset kan ha haft det i sin besittning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om energiskatt m.m.

2023-03-21

 Fråga om skattebefrielse ska medges för bränsle som förbrukats vid framställning av elektrisk kraft som i sig inte är skattepliktig men som i sin tur förbrukas vid framställningen av skattepliktig elektrisk kraft (Mål nr 4459-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 494-21).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har uppdaterat huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m.

2023-03-21

 Hovrätten har uppdaterat huvudförhandlingsplanen i fråga om de offentliga delarna i målet om grovt spioneri.

Share Öppna i ny flik

Nacka tingsrätt utfärdar stämning i klimatmålet

2023-03-21

 Tingsrätten har i dag utfärdat stämning i ett uppmärksammat grupptalemål. I målet har framställts krav på att tingsrätten ska fastställa att staten har en skyldighet att vidta vissa angivna åtgärder för att begränsa klimatförändringar.

Share Öppna i ny flik

Åtal väntas i mål om misstänkt mord

2023-03-21

 Idag, senast klockan 11.00, förväntas åtal inkomma i Växjö tingsrätts mål B 5997-22, där en man suttit häktad sedan november förra året misstänkt för mord.

Share Öppna i ny flik

Uppmärksammad dom från Hovrätten för Västra Sverige har överklagats till Högsta domstolen

2023-03-20

 Högsta domstolen har mottagit ett överklagande avseende en dom från Hovrätten för Västra Sverige genom vilken hovrätten ogillade ett åtal för våldtäkt mot barn vid två tillfällen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-03-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked om mervärdesskatt ansett att en tjänst som förvärvas i syfte att anlägga en vindkraftspark till havs i Sveriges ekonomiska zon utgör en tjänst med anknytning till en fastighet som är belägen i landet.