Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten betraktar makar som vårdnadshavare med tillämpning av amerikansk lag

2021-03-01

 Förvaltningsrätten har till Skatteverket återförvisat ett mål om förvärv av personnamn avseende ett barn som fötts genom ett surrogatarrangemang i Kalifornien. Skatteverket avvisade ansökan utan prövning i sak med hänvisning till att makarna som stod för ansökan – trots att de är barnets rättsliga föräldrar – inte ansågs vara dess vårdnadshavare enligt svensk lag.

Share Öppna i ny flik

Byggstart för domstolar i Jönköping

2021-03-01

 Nyligen inleddes bygget av nya lokaler för Göta Hovrätt och kammarrätten i Jönköping. Byggnaden uppförs intill tingsrättens lokaler, längs kajpromenaden vid Munksjön.

Share Öppna i ny flik

Straffet för mord

2021-02-26

 Högsta domstolen uttalar sig i avgörandet om hur straffet ska bestämmas vid mord. I målet hade en person mördats genom knivvåld mot halsen. Avgörandet aktualiserar framför allt frågor om förutsättningarna för fängelse på livstid och om straffmätning vid tidsbestämda straff efter 2020 års ändringar av mordparagrafen.

Share Öppna i ny flik

Särbo har inte rätt till anhörigersättning

2021-02-26

 I skadeståndslagen finns en särskild regel om s.k. anhörigersättning. Om någon har dödats genom en skadeståndsgrundande handling, ska den som orsakat dödsfallet betala skadestånd för chock och psykiska besvär till den som är särskilt närstående till den dödade. Högsta domstolen har konstaterat att en särbo normalt inte omfattas av den regeln.

Share Öppna i ny flik

Domar om intäktsramar för nätföretag

2021-02-26

 Bestämmelserna i intäktsramsförordningen strider mot ellagen och tredje elmarknadsdirektivet

Share Öppna i ny flik

Två beslut om skuldsanering för företagare

2021-02-25

 Högsta domstolen har avgjort två mål om skuldsanering för företagare. Bland annat kommer Högsta domstolen in på frågorna om F-skuldsanering kan beviljas när gäldenären har skatteskulder och om betydelsen av att gäldenären har blivit personligt betalningsansvarig för ett bolags skatteskulder.

Share Öppna i ny flik

Stefan Holgersson utnämnd till kammarrättspresident

2021-02-25

 Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Åtal senarelagt i stort mål gällande grovt narkotikabrott

2021-02-25

 Ett stort åtal i mål B 3619-20 m.fl. förväntas komma in till tingsrätten på tisdag den 2 mars 2021 senast kl. 11.00. Tingsrätten kommer att publicera en nyhet på hemsidan när åtalet har kommit in. Där kommer även praktisk information om bl.a. huvudförhandlingen m.m. att framgå. Tingsrätten kommer samtidigt att gå ut med ett pressmeddelande. För beställningar av handlingar hänvisas till Uppsala tingsrätt, enhet 2. Beställningar görs med fördel per e-post till uppsala.tingsratt.e2@dom.se.

Share Öppna i ny flik

Stefan Holgersson ny president i Kammarrätten i Stockholm

2021-02-25

 Regeringen har den 25 februari utnämnt Stefan Holgersson att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-02-24

 Rätt att ta del av allmän handling.