Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Inställda huvudförhandlingsdagar i målet mot bland andra en tidigare styrelseledamot och ordförande i en fotbollsklubb i Östersund avseende trolöshet mot huvudman m.m.

2021-09-10

 Hovrätten upplyser om att huvudförhandlingsdagarna den 14 och 15 september 2021 har ställts in.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten sänder webbinarier

2021-09-10

 Hovrätten över Skåne och Blekinge fyller 200 år. Som en del av jubileumsåret sänder hovrätten åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen. I första avsnittet deltar Högsta domstolens ordförande Anders Eka.

Share Öppna i ny flik

Prövningen av billighetsskälet tilltalads dåliga hälsa

2021-09-10

 I avgörandet behandlas vilken inverkan det ska ha på straffmätning och påföljdsval att den tilltalade har drabbats av en obotlig livshotande sjukdom.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter samt ersättning för kostnader

2021-09-09

 Fråga om anstånd kan beviljas enligt 63 kap. 4 eller 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) med betalning av överskjutande ingående mervärdesskatt. (Mål nr 3809-3811-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2038-2040-21) .

Share Öppna i ny flik

Tomträttshavare har rätt till ersättning enligt 4 kap. expropriationslagen när tomträttsfastigheten minskats till följd av fastighetsreglering

2021-09-09

 När mark frångår en fastighet vid fastighetsreglering enligt 5 kap. 8 a § fastighetsbildningslagen har fastighetsägaren rätt till ersättning bestämd enligt reglerna i 4 kap. expropriationslagen. Enligt Högsta domstolen ska tomträttshavaren ha rätt till motsvarande ersättning vid sådan reglering. Det innebär att marknadsvärdet av det som tomträttshavaren har förlorat ska ersättas och att den ersättningen ska räknas upp med 25 procent.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-09-09

 Regeringen har den 9 september utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukersättning

2021-09-08

 En personlig assistents arbete under s.k. väntetid ska i sin helhet beaktas vid bedömningen av om arbetsförmågan har förbättrats i sådan utsträckning att det föreligger grund för att minska tidigare beviljad sjukersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-09-07

 En aktieägare som överlåtit sin rätt till utdelning, i form av annat än pengar, till en stiftelse har inte ansetts skattskyldig för utdelningen. Gåvan av rätten till utdelning har vidare inte ansetts utgöra någon skattepliktig intäkt för den mottagande stiftelsen. Ansökningen om förhandsbesked har dock avvisats i den del frågeställningen avsett stiftelsens skatterättsliga status, och därmed sammanhängande frågor, då detta inte ansetts vare sig lämpligt eller möjligt att besvara genom ett förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-09-07

 I veckans inlägg skriver domaren Daniel Eriksson om coronaviruset och straffrätten. Vilket brott gör den sig skyldig till som medvetet smittar någon annan med corona? Kan det vara brottsligt att smitta någon av oaktsamhet? Och vilket straff riskerar den som bryter mot den särskilda pandemilagen?

Share Öppna i ny flik

Längre fängelsestraff för innehav av skarpa skjutvapen under en inspelning av en rapvideo

2021-09-07

 Attunda tingsrätt har i dag dömt bl.a. tre yngre män – med mer eller mindre uttalad koppling till organiserad brottslighet – för grovt vapenbrott.