Sametinget saknar talerätt i mål om miniminivåer för förekomsten av varg

2020-02-10

Förekomsten av varg i Norra rovdjursförvaltningsområdet, Jämtlands län, har enligt Naturvårdsverkets beslut från den 9 maj 2019 bestämts till en (1) föryngring. Vid omprövning den 11 juni 2019 ändrade Naturvårdsverket inte sitt beslut.

Sametinget menar i sitt överklagande till förvaltningsrätten att förekomsten av varg i länet har faktiska verkningar på rennäringen och att Naturvårdsverket inte har beaktat de förslag om förekomsten av varg som Sametinget lämnat innan beslutet fattades.

Förvaltningsrätten har vid sin prövning behövt ta ställning till dels om Naturvårdsverkets beslut är ett överklagbart beslut dels om Sametinget har talerätt, det vill säga rätt att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten har i sin prövning funnit att beslutet är ett överklagbart beslut som får faktiska verkningar för dem som berörs av det, dock att Sametinget saknar talerätt i den aktuella situationen.

- Vi tolkar att Sametinget i just det här fallet överklagar i egenskap av statlig myndighet. Därför har tinget inte talerätt. I svensk rätt saknar statliga myndigheter som huvudregel möjlighet att överklaga andra statliga myndigheters beslut, såvida man inte företräder ett rent privaträttsligt intresse. Detta då statliga myndigheter förutsätts gemensamt företräda staten och genomföra de uppgifter man tilldelats via lag. Statliga myndigheter kan bara överklaga andra myndigheters beslut om det finns ett uttryckligt författningsstöd. Då Sametinget saknar uttryckligt författningsstöd som ger tinget rätt att överklaga beslutet har förvaltningsrätten avvisat överklagandet, säger rådmannen Anders Mellstrand.