Nytt miljötillstånd för Saab AB och Linköpings flygplats

2018-07-13

Det nya tillståndet ger Saab AB möjlighet att fortsätta sin flygplanstillverkning med upp till 30 kompletta flygplan per år samt att bredda och förflytta rullbanan i sydostlig riktning när riksväg 35 byggts om. Flytten av rullbanan innebär att bullerstörningarna för Linköpings tätort kommer att minska genom ändrade flygvägar. Trots det ställer domstolen krav på bullerisolering av bostäder, vård- och undervisningslokaler som utsätts för höga bullernivåer. Antalet tillåtna flygrörelser minskas från ca 50 000 per år till 30 500 per år varav 3 000 med JAS Gripen. Tillståndet ger även Saab möjlighet att ta emot och underhålla helikoptrar i större omfattning.

- Det har varit ett omfattande arbete med den här ansökan, säger rättens ordförande chefsrådmannen Lena Pettersson. Domen omfattar både tillstånd till en mycket stor tillverkningsindustri med alla dess miljöaspekter samt tillstånd till bortledning av grundvatten från bergrum och inte minst hela flygplatsverksamheten med flygrörelser, flygtider och bullerskyddsåtgärder vilka kompliceras av verksamheten med JAS 39 Gripen.

Flygning med Gripen får inte ske nattetid oavsett dag och inte heller på kvällar under lör-, sön och helgdagar.  Samma gäller för helikoptrar med undantag för flygningar i samhällstjänst.

Saab åläggs att bekosta och genomföra bullerskyddsåtgärder i bostadsbyggnader och lokaler för vård och undervisning som exponeras för vissa preciserade bullernivåer utomhus.

 

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Senast ändrad: 2018-07-06