Legitimation för läkare återkallas

2019-12-10

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begärde i en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att läkarens legitimation skulle återkallas. Anmälan grundades på tolv patientfall som rörde personer som genomgått näsplastikoperationer hos läkaren. Patienterna hade bland annat drabbats av andningssvårigheter till följd av näsoperationerna. HSAN beslutade att läkarens legitimation skulle återkallas på grund av grov oskicklighet i yrkesutövningen.

Läkaren överklagade HSAN:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm som bedömde att läkaren inte hade varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning, utan endast oskicklig. Förvaltningsrätten beslutade att återkallelsen av läkarlegitimationen skulle upphävas och att läkaren istället skulle få en treårig prövotid.

Kammarrätten i Stockholm har i sin prövning kommit fram till att läkaren har begått mycket allvarliga misstag i sin yrkesutövning vilket har lett till att patienter har drabbats av vårdskador, bland annat andningssvårigheter och infektioner. Vid en helhetsbedömning kommer kammarrätten fram till att läkaren har varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning och att läkarlegitimationen därför ska återkallas. Att läkaren har bytt operationsteknik och har opererat ett stort antal andra patienter förändrar inte kammarrättens bedömning. Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens dom och fastställer HSAN:s beslut.

- Vi har gjort en samlad bedömning av de tolv granskade fallen där läkaren har utfört operationer. Utifrån det omfattande medicinska underlag som finns har vi kommit fram till att läkarens legitimation ska återkallas, säger kammarrättsråd Pernilla Flank.