Dom i stort narkotikamål

2020-07-10

En av de tilltalade döms för grovt narkotikabrott. De övriga elva döms för narkotikabrott av normalgraden. Tingsrätten anser att det är bevisat att de tilltalade bland annat har sålt narkotika och att det har funnits ett visst samarbete mellan några av dem. Det är dock inte bevisat att de tolv unga männen ingått i ett narkotikanätverk eller att de har agerat tillsammans och i samförstånd. Det är inte heller bevisat att antalet överlåtelser uppgått till det antal och avsett de mängder narkotika som åklagaren har påstått.

För att de tolv tilltalade skulle bedömas ingå i ett nätverk ska de anses ha samarbetat på ett sätt så att de kan ansvara för varandras gärningar. Det anser tingsrätten att utredningen inte har kunnat visa. De oklarheter som finns beträffande omfattning, struktur och ekonomi gör att det framstår som ytterst tveksamt om narkotikahanteringen har skett på ett sådant sätt att det har varit fråga om en regelrätt organisation.

Utredningen i målet har varit omfattande och till övervägande del bestått av material från hemlig telefonavlyssning. Samtal har spelats upp eller presenterats som en anteckning om innehållet i samtalet. Beträffande några så kallade säljnummer har det inte gått att utreda vem som har pratat på den avlyssnade telefonen. En del av materialet från den hemliga telefonavlyssningen har också förstörts under förundersökningen. Detta har inneburit att de tilltalade inte har haft möjlighet att kontrollera innehållet i samtalen.

– Av rättssäkerhetsskäl har tingsrätten i sådana fall inte beaktat anteckningar om innehållet i samtalen, säger domaren Dina Gutrad.

Angående påföljden: Flera av de tilltalade var yngre än 21 år under brottstiden. Om gärningsmannen var under 21 år gammal när brottet begicks ska hans ungdom beaktas vid straffmätningen. Detta följer av brottsbalken. Enligt praxis ska straffreduktionen bli större ju yngre personen är. Ett riktmärke brukar vara att straffet för en 15-åring sätts till cirka en femtedel av det straff som en person som var 21 år eller äldre skulle fått. På motsvarande sätt reduceras straffet för en 20-åring till cirka tre fjärdedelar.

Elva av de tilltalade har före domen varit häktade med restriktioner i över 1 år. En av de tilltalade har varit häktad i över 2 månader.

– De har allihop suttit häktade för länge i förhållande till hur långt fängelsestraff de skulle ha fått, från 21 dagar till 10 månader, säger domaren Karoline Fridolf.

Detta leder till att de tilltalade i stället för fängelse får ett bötesstraff och att det straffet anses helt verkställt.