Begäran om edition av en handling har bifallits trots att editionssvaranden uppgett sig inte äga eller bestämma över handlingen

2020-07-10

Den som faktiskt innehar en handling kan normalt antas ha möjlighet att fullgöra en skyldighet att förete handlingen. Det överensstämmer med tanken att den som innehar handlingen i stället skulle kunna höras som vittne om innehållet.

I sitt avgörande anger Högsta domstolen att den skyldighet som gäller för den som innehar en handling som kan antas ha betydelse som bevis, principiellt inte begränsas av andras rättigheter till handlingen eller av åtaganden som innehavaren har gjort i förhållande till andra. Däremot finns vissa i lag angivna undantag från skyldigheten att förete en handling.