Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-12-09

 Om en förälder till ett barn med skyddsstatus i Sverige ansöker om familjeåterförening innan barnet fyllt 18 år, ska barnet anses vara underårigt även om förälderns ansökan prövas först efter att barnet fyllt 18 år.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2022-12-08

 I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen har en kommuns beslut att i kommunala förskolor och grundskolor inte tillåta bärande av huvudduk och liknande plagg ansetts utgöra en begränsning av yttrandefriheten som saknar lagstöd.

Share Öppna i ny flik

Förbud mot huvudduk på förskolor och grundskolor saknar lagstöd

2022-12-08

 Högsta förvaltningsdomstolens bedömer att det inte finns stöd i lag för en kommun att i kommunala förskolor och grundskolor förbjuda huvudduk och liknande plagg.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-12-08

 Regeringen har utnämnt nya domare.

Share Öppna i ny flik

Mordmisstänkt flicka ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

2022-12-08

 Solna tingsrätt har idag beslutat att en 16-årig flicka ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om makes samtycke till överlåtelse av fastighet

2022-12-08

 Högsta domstolen har prövat ett mål om en makes samtycke till den andra makens överlåtelse av en fastighet.

Share Öppna i ny flik

Skogsstyrelsen hade inte rätt att registrera nyckelbiotoper

2022-12-08

 Kammarrätten har bedömt att det inte finns någon rättslig reglering som ger Skogsstyrelsen stöd att registrera nyckelbiotoper.

Share Öppna i ny flik

Beslut om uteslutning ur fackförening förklaras ogiltigt även av hovrätten

2022-12-08

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål gällande en fackförenings beslut om uteslutning av en medlem. Tingsrätten förklarade beslutet om uteslutning ogiltigt. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2022-12-08

 Fråga om förutsättningarna för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 kap. socialförsäkringsbalken för försäkrade med oregelbundna inkomster (Mål nr 6179-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 288-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om tull

2022-12-08

 Fråga om vilka förutsättningar som gäller för att fastställa och därefter förlänga den tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet för tillfällig införsel enligt artikel 251 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (Mål nr 3737-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2400-21).