Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Häktning för mord

2019-02-12

 Södertörns tingsrätt har häktat fyra personer så som skäligen misstänkta för mord den 8 februari 2019 på Klövervägen i Norsborg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-02-12

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i tingsrättens mål B 3516-18 gällande åtalen avseende morden i Vivalla

2019-02-12

 Huvudförhandling i tingsrättens mål B 3516-18 gällande åtalen avseende morden i Vivalla inleds onsdagen den 13 februari 2019, kl. 09.00. Förhandlingen är planerad till 18 förhandlingsdagar och väntas avslutas den 11 april 2019.

Share Öppna i ny flik

Remissvar: Promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

2019-02-12

 

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bidrag till fristående förskola enligt skollagen

2019-02-11

 Fråga om hur tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska bestämmas (mål nr 5544-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2500-17).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om hot mot ministrar m.m.

2019-02-11

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett fall där en man skickat en brevbomb till personer utomlands och ett tjugotal hotbrev med pulver till bl.a. svenska politiker. Mannen döms för försök till mord för brevbomben och för grova olaga hot mot politikerna. Straffet har bestämts till fängelse åtta år.

Share Öppna i ny flik

Domaren i Ghostmålet var inte jävig

2019-02-11

 Göta hovrätt har i dag beslutat att avslå invändningen om jäv i det s.k. Ghostmålet. Hovrätten anser inte att domaren i tingsrätten var jävig enbart för att domaren och en av parterna i målet är medlemmar i Svenska Frimurare Orden. Det fanns inte heller någon personlig relation mellan domaren och parten som gjorde domaren jävig. Det innebär att rättegången i tingsrätten inte måste tas om.

Share Öppna i ny flik

Remissvar: Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

2019-02-08

 

Share Öppna i ny flik

Preliminär huvudförhandlingsplan i hovrättens mål B 262-19

2019-02-08

 Nedan finns en redogörelse för vad som planeras ske under de olika huvudförhandlingsdagarna i målet. Observera att ändringar i denna planering kan ske löpande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt, arbetsgivaravgift m.m.

2019-02-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har på nytt prövat frågan om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69 I-III). Domstolen har även tagit ställning till om det funnits förutsättningar för att tillämpa 29 § förvaltningsprocesslagen (reformatio in melius).