Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg

2020-11-09

 

Två bolag som ingår i en koncern har sålt mark till respektive ingått avtal om byggherre- och entreprenadtjänster med bostadsrättsföreningar. Fråga om den metod som Skatteverket har använt för att beräkna beskattningsunderlaget för tjänsterna kan anses visa att ersättningen för dessa är lägre än marknadsvärdet. (Mål nr 2058-20 och 2059-20, Kammarrätten i Sockholms mål nr 2256-18 och 2257-18).

Share Öppna i ny flik

Ny Information om pågående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-09

 Hovrätten entledigade i förra veckan en av försvararna i målet om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg.

Share Öppna i ny flik

Domar från Kammarrätten i Stockholm

2020-11-09

 Kammarrätten har i en dom i dag befriat en skattskyldig från kostnadsränta eftersom räntan har beräknats på ett belopp som redan har dragits av som kupongskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-11-06

 Fråga om sekretess för uppgifter om säkerhets- eller bevakningsåtgärder föreligger.

Share Öppna i ny flik

Information om pågående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-06

 Hovrätten har efter överklagande av Justitiekanslern beslutat att entlediga en av försvararna i målet om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg. Huvudförhandling i målet pågår för närvarande i Säkerhetssalen, Stockholms tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Huawei överklagar PTS beslut

2020-11-06

 Post- och Telestyrelsen (PTS) fattade den 20 oktober 2020 ett beslut i fråga om auktionsförfarande rörande tillstånd att använda radiosändare i det s.k. 5G-nätet. Beslutet innehåller bl.a. villkor om att nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i det aktuella frekvensbandet inte får genomföras med produkter från bl.a. leverantören Huawei.

Share Öppna i ny flik

Skärpta restriktioner i domstolarnas lokaler

2020-11-06

 Med hänsyn till rådande läge och ökad smittspridning tar domstolarna i Linköping inte längre emot studiebesök och skolklasser. Vi uppmanar också alla som inte är kallade eller på annat sätt behöver vistas i våra lokaler att undvika att komma till domstolorna i onödan.

Share Öppna i ny flik

Ackordsförhandling i Nynas AB:s företagsrekonstruktion

2020-11-06

 Tingsrätten beslutade den 4 november 2020 att förhandling om offentligt ackord ska äga rum i Nynas AB:s företagsrekonstruktion. Borgenärssammanträde hålls i tingsrätten måndagen den 30 november 2020 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2020-11-06

 Ett beslut av regeringen om att anpassa ett utländskt straff till svenska förhållanden i ett ärende om överförande av straffverkställighet har inte ansetts innefatta en prövning av den överfördes civila rättigheter.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om strafftidsberäkning

2020-11-06

 En övre gräns för strafftidens längd ska inte tillämpas när flera tidsbestämda fängelsestraff ska läggas samman vid strafftidsberäkning.