Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fem sjukhus och regioner slipper sanktionsavgift enligt EU:s dataskyddsförordning

2022-05-16

 Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens och Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) beslut att fem sjukhus och regioner ska betala sanktionsavgift enligt EU:s dataskyddsförordning. Även IMY:s förelägganden om att brister ska åtgärdas upphävs utom i ett fall.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överprövning av avtals giltighet

2022-05-16

 En ny leverantör som övertagit ett upphandlat ramavtal från en leverantör som försatts i konkurs, har ansetts inträda i dennes ställe till följd av företagsomstruktureringar på så sätt som krävs för att en ny upphandling av avtalet inte ska behöva göras.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-05-16

 Fråga om förutsättningarna för återkrav av stöd vid korttidsarbete efter beslut om utdelning (Mål nr 2552-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5335-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-05-16

 Fråga om förutsättningarna för återkrav av stöd vid korttidsarbete efter beslut om utdelning (Mål nr 7630-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3784-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-05-13

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 3049-22.

Share Öppna i ny flik

Årsarvode till en god man och förvaltare har undantagits från utmätning

2022-05-13

 Vid utmätning av bankmedel ska medel undantas så att gäldenären klarar sig under den månad som följer på utmätningen. Om det finns synnerliga skäl kan medel undantas för att klara behoven under mer än en månad. Vad som behövs under det kommande kvartalet kan då beaktas. Men det finns fall när behov ska beaktas för längre tid än så. Ett typfall är behovet att kunna betala arvode i efterskott till en god man eller förvaltare för gäldenären.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-05-12

 Regeringen har den 12 maj 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Uppsägning av hyresavtal fick ingen verkan

2022-05-12

 En lokalhyresgäst som vill säga upp hyresavtalet för villkorsändring ska i uppsägningen underrätta hyresvärden om den villkorsändring som begärs. Om hyresgästen inte gör detta, har uppsägningen ingen verkan och hyresförhållandet består. Högsta domstolen har nu tagit ställning till hur tydlig och exakt hyresgästens begäran om villkorsändring ska vara för att hans eller hennes uppsägning ska ha verkan.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord och framkallande av fara för annan i Husby centrum

2022-05-12

 Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens dom i ett mål om mord och framkallande av fara för annan i Husby centrum den 31 maj 2021. Tingsrättens dom där en då 18-årig man dömdes för mord till fängelse i 9 år och 10 månader ändras alltså inte.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omfattande olaglig försäljning och förmedling av hyreslägenheter

2022-05-12

 

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål gällande omfattande olaglig försäljning och förmedling av hyreslägenheter.

I målet har de två huvudtilltalade åtalats för omfattande olaglig försäljning och förmedling av hyreslägenheter i Stockholm under en tvåårsperiod mellan 2017 och våren 2019. Den ena personen döms för ett fall av brott mot förbudet mot otillåten ersättning för överlåtelse av bostadslägenhet och tolv fall av brott mot för...