Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsdagar B 2248-17

2018-02-19

 Huvudförhandlingen i det medialt uppmärksammade målet B 2248-17 kommer att hållas enligt följande:

Share Öppna i ny flik

En fastighetsmäklare måste följa god fastighetsmäklarsed vid ett värderingsuppdrag

2018-02-19

 Kammarrätten har bedömt att en fastighetsmäklare i samband med ett värderingsuppdrag inte har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-02-19

 Rättsprövning gällande utvidgat strandskydd. (Mål nr 606-17)

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-02-16

 Fråga om handlingar i en databas ska anses förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning (Mål nr 7439-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2613-17).

Share Öppna i ny flik

16-åring dömd för mord

2018-02-16

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 16-åring för att med kniv uppsåtligen ha dödat en 17-åring på ett gym i Ängelholm. Gärningen rubriceras som mord och 16-åringen döms till sluten ungdomsvård. Han ska också utvisas från Sverige.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättidsprövning

2018-02-16

 En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent har inte ansetts innefatta ett ställningstagande att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skyddsjakt efter älg

2018-02-16

 Fråga om ett beslut om skyddsjakt efter älg som fattats av Naturvårdsverket efter överklagande av länsstyrelsens beslut kan överklagas till domstol, trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen (1987:905) inte får överklagas (Mål nr 1048-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5288-16).

Share Öppna i ny flik

Dom: Nacka kommuns skolplaceringsmodell strider mot lag

2018-02-15

 Kammarrätten i Stockholm anser i två mål om skolplacering i Nacka kommun att den av kommunen tillämpade skolplaceringsmodellen bl.a. öppnar för taktiska skolval. Eftersom modellen kan leda till att skolplaceringar sker i strid med skollagen upphäver kammarrätten de i målen aktuella besluten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-02-15

 Rättsprövning avseende statlig tillsyn över ett kommunalt beslut om bygglov.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-02-15

 Regeringen har 2018-02-15