Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Bärare av ett ovanligt efternamn ansågs inte lida nackdel av att ett likalydande ord ingick i tre företagsnamn

2021-11-30

 Ett efternamn som bärs eller har burits av färre än 2 000 personer har ett särskilt skydd som kan innebära att andra personer inte får byta till det och att namnet inte heller får registreras som ett varumärke eller ingå i ett företagsnamn. För att efternamnet ska utgöra hinder mot en sådan registrering krävs dock att det är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn med sådant skydd och att användningen skulle medföra nackdel för bärare av namnet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om nedsättning av årsbelopp enligt studiestödslagen

2021-11-30

 Dom i mål om nedsättning av årsbelopp enligt studiestödslagen.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i Hedlandet-mordet

2021-11-29

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i målet om det s.k. Hedlandet-mordet. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer den tilltalade även för mord till fängelse i 16 år.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-11-29

 Vid ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier ska en helhetsbedömning av det enskilda fallet göras och proportionalitetsprincipen beaktas. Mindre avvikelser från kravet på heltidsstudier kan i vissa fall godtas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

2021-11-29

 Avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt som hänför sig till stadigvarande bostad har inte ansetts tillämpligt med avseende på förvärv av flyttbara moduler som hyrs ut för bostadsändamål.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-26

 Ett bolags inkomster som beräknas enligt en s.k. effektivräntemetod och som enligt god redovisningssed är ränta, har inte ansetts vara ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Vid förvärv av en fordran har endast den del av den avtalade räntan som belöper på tid efter förvärvet ansetts vara ränteinkomst hos bolaget vid beräkningen av räntenettot. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-26

 Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-26

 Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Begränsade expeditions- och öppethållandetider

2021-11-26

 Göta hovrätt har tillfälligt begränsade expeditions- och öppethållandetider den 9, 23 och 30 december 2021 samt den 5 och 7 januari 2022. Aktuella dagar har hovrätten öppet kl. 08:00 - 12:00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-26

 En i förväg avtalad nedsättning av priset för en vara, som sker vid betalning i förtid, har inte ansetts vara en ränteinkomst för köparen vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.