Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fängelse för mordförsök

2021-06-11

 Efter skottlossningen den 11 juni 2019 i anslutning till Carl Kuylenstjernas väg i Halmstad döms nu en av skyttarna till 12 års fängelse för försök till mord och grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2021-06-10

 En statlig myndighet har inte haft rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-10

 När en tredjelandsmedborgare får uppehållsrätt från förälder som är EES-medborgare behöver han eller hon inte ha bott tillsammans med föräldern för att kraven för permanent uppehållsrätt ska vara uppfyllda.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen

2021-06-10

 Den som har tillstånd att använda radiosändare är skyldig att betala en avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen även om den utrustning som används inte omfattas av den lagen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-06-10

 Regeringen har den 10 juni utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt och skattetillägg m.m.

2021-06-09

 Fråga om under vilka förutsättningar anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats till marknadsvärde från ett företag som står den skattskyldige nära kan jämkas enligt 18 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229). (Mål nr 5264-5269-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4227–4231-19 och 1549-20).

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-06-09

  Remissvar avseende promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)pdf

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-06-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har i samband med rättsprövning av beslut om fastställelse av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Share Öppna i ny flik

Antalet mål fortsätter öka

2021-06-09

 Antal inkomna och avgjorda mål vid Sveriges domstolar fortsätter öka och är på rekordnivåer under årets fem första månader. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan domstolsslagen.

Share Öppna i ny flik

Ingen rätt att föra talan om äktenskapsskillnad

2021-06-09

 En man ansökte hos domstol om att skiljas. Mannen hade inga papper eller annan utredning om äktenskapet, som enligt de uppgifter han lämnade hade ägt rum i utlandet. Han hade inte heller någon kännedom om var kvinnan han ville skilja sig från befann sig.